Επιχειρήσεις

 

Επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) 

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που τηρεί βιβλία εσόδων εξόδων η βιβλίο αγορών το γραφείο μας παρέχει:
 
Λογιστική – Φοροτεχνική κάλυψη
Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – βιβλίων(αγορές, πωλήσεις)
Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.
Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.
Σύνταξη και υποβολή προσφυγών.
Λογιστικές υπηρεσιές ένσημα

Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα 
Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
Αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και υφισταμένων εργαζομένων, με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες
Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών,υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικονομοτεχνικά έργα), την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών χρήσιμες στην επιχείρηση.

Κάλυψη σε θέματα Εμπορικού Δικαίου
Συστάσεις Εταιρειών
Μεταβολές, μετατροπές, συγχώνευσης απορροφήσεις,αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και κίνητρα
Λύσεις εκκαθαρίσεις 

Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) 

Λογιστική – Φοροτεχνική κάλυψη
Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
Ορθή εφαρμογή λογιστικών αρχών και προτύπων
Εφαρμογή  συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, cash flow
Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.
Σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων
Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.

Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα
Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών,υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικοδομοτεχνικά έργα), τον επιμερισμό της σε κέντρα κόστους, την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επιχείρηση.


Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την μυστικότητα των δεδομένων και των στοιχείων της επιχείρησής σας. 

Στηρίζουμε την βραβευμένη για τα εξειδικευμένα προγράμματα λογιστικής Epsilon net (www.epsilonnet.gr)  και χρησιμοποιούμε την cloud λογιστική εφαρμογή της ,“Epsilon Cloud”, που προσφέρει ελευθερία στον επιχειρηματία δίνοντας του άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που χρειάζεται.